POLICY ON FOOD QUALITY AND SAFETY

POLICY ON FOOD QUALITY AND SAFETY

With the motto “Food products must be absolutely Safe to protect the health of the community and consumers” is the top goal of Xuan Loc and is the key to sustainable development, to achieve this. Xuan Loc commits:

  1. Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan về chất lượng – an toàn thực phẩm
  2. Xây dựng, vận hành, duy trì, cập nhật và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống Quản lý Chất lượng – an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 và BRC V.8
  3. Cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết và phát triển mạnh mẽ hoạt động truyền thông, đào tạo cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả toàn bộ các quá trình được hoạch định đảm bảo chất lượng – an toàn – hợp pháp & tính xác thực của các sản phẩm thực phẩm tới khách hàng, cộng động và người tiêu dùng