Chính sách chất lượng-Vi

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN THỰC PHẨM

Với phương châm “Sản phẩm thực phẩm phải tuyệt đối An toàn để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng & người tiêu dùng” là mục tiêu hàng đầu của Xuân Lộc và là chìa khóa của sự phát triển bền vững, để đạt được điều này, Xuân Lộc cam kết:

  1. Tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan về chất lượng – an toàn thực phẩm
  2. Xây dựng, vận hành, duy trì, cập nhật và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống Quản lý Chất lượng – an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 và BRC V.8
  3. Cam kết cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết và phát triển mạnh mẽ hoạt động truyền thông, đào tạo cần thiết nhằm triển khai có hiệu quả toàn bộ các quá trình được hoạch định đảm bảo chất lượng – an toàn – hợp pháp & tính xác thực của các sản phẩm thực phẩm tới khách hàng, cộng động và người tiêu dùng